Tebūnie TAIP !
 

LIETUVIŠKOS PIRTIES BIČIULIŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

1.1. Lietuviškos pirties bičiulių draugija (toliau vadinama Draugija) – tai savarankiška, savanoriška asociacija, veikianti ir paslaugas teikianti socialinės, švietimo, sveikatos, sporto, verslumo skatinimo ir kūrybinėse srityse, vykdanti narių užimtumo, sutelkimo, narių atstovavimo ir kitas veiklas, sudaryta Draugijos narių poreikiams ir tikslams, kurie įvardinti šiuose įstatuose, tenkinti bei įgyvendinti. Savo veikloje Draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.

1.2. Draugija yra juridinis asmuo, nuo įregistravimo dienos turintis komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Draugija turi atsiskaitomąsias sąskaitas ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų numatyta tvarka. Draugija turi savo antspaudą, firminį blanką, kitus rekvizitus, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.

1.3. Draugija turi teisę gauti ir teikti paramą ir labdarą bei įstatymų numatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą.

1.4. Draugija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Draugija neatsako už savo narių prisiimtus įpareigojimus, o nariai neatsako už Draugijos prievoles.

1.5. Draugija yra nepelno organizacija, jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

1.6. Draugijos santykiai su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžiami sutartimis.

1.7. Draugijos teisinė forma – asociacija.

1.8. Draugijos veiklos trukmė neterminuota.

1.9. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. Draugijos tikslai ir veikla

 2.1.   Draugijos veiklos tikslai:

2.1.1. vienyti Lietuvos pirties mėgėjus ir profesionalus (pirtininkus);

2.1.2. propaguoti sveikos pirties kultūrą;

2.1.3. rinkti, kaupti ir skleisti informaciją apie sveiką pirtį;

2.1.4. kelti ir palaikyti Draugijos narių kvalifikaciją;

2.1.5. koordinuoti Draugijos narių veiklą;

2.1.6. saugoti lietuviškos pirties paveldą;

2.1.7. vertinti bei rekomenduoti pirtis, pirtininkų atliekamas procedūras;

2.1.8. bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis organizacijomis;

2.1.9. organizuoti sveikos pirties renginius;

2.1.10. atstovauti Draugijos narių interesams ir juos ginti;

2.1.11. tenkinti kitus viešuosius interesus;

2.1.12. plėtoti ryšius su giminingomis organizacijomis;

2.1.13. puoselėti gamtą ir tausoti jos išteklius;

2.1.14. skatinti ekologiškų produktų vartojimą;

2.1.15. skatinti visuomenę ir šeimą stiprinti savo sveikatą panaudojant pirties teikiamas galimybes;

2.1.16. stiprinti socialinių paslaugų, sveikatinimo, švietimo, kultūros, sporto, teisių gynimo, demokratijos formavimo,  ir kitose visuomenės interesus puoselėjančiose srityse dirbančių darbuotojų bei veikiančių organizacijų kompetencijas, verslumą ir finansinį savarankiškumą;

2.1.17. skatinti verslo socialinę atsakomybę ir partnerystę su pelno nesiekiančiomis organizacijomis;

2.1.18.  ugdyti socialiai atsakingą, verslią, novatorišką, sveiką  jaunąją kartą.

2.2. Draugija gali užsiimti bet kokia teisės aktais nedraudžiama veikla, šiuose įstatuose nurodytų tikslų įgyvendinimui rengia projektus, gauna paramą, teikia paslaugas ir vykdo kitą veiklą bei naudojasi teisėmis, numatytomis šiuose įstatuose. Pagrindinės Draugijos veiklos sritys yra šios:

2.2.1. pirčių veikla;

2.2.2. fizinės ir dvasinės gerovės užtikrinimo veikla;

2.2.3. kultūrinio švietimo veikla;

2.2.4. masažo kabinetų veikla;

2.2.5. sveikatingumo centrų veikla;

2.2.6. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

2.2.7. kita sportinė veikla.

2.3. Draugija vykdo veiklą šiose srityse pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK 2 RED:

Q 88

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

M 72

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

M 73

Reklama ir rinkos tyrimas

M74

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

R.90

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

N 82.3

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

N 82.99

Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla

P 85.5

Kitas mokymas

P 85.6

Švietimui būdingų paslaugų veikla

R 91

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

R 93

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

S 96

Kita asmenų aptarnavimo veikla

J 58

Leidybinė veikla

J 59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir   muzikos įrašų leidybos veikla

J 63.9

Kita informacinių paslaugų veikla

M 69

Teisinė ir apskaitos veikla

M 70

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla

I 55.2

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

I 55.3

Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir   stovyklaviečių veikla

I 55

Apgyvendinimo veikla

I 56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

I 55.1

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla

A 01.2

Daugiamečių augalų auginimas

C10

Maisto produktų gamyba

C11

Gėrimų gamyba

C 13

Tekstilės gaminių gamyba

C14

Drabužių siuvimas (gamyba)

C16

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus   baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

C23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

C25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

C31

Baldų gamyba

C32

Kita gamyba

G47

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto   priemonių ir motociklų prekybą

N77

Nuoma ir išperkamoji nuoma

N77.21.50

Kitų turizmo priemonių nuoma

N 81.3

Kraštovaizdžio tvarkymas


2.4. Draugija, siekdama sukaupti lėšų savo tikslų įgyvendinimui vykdo tik tokią veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams, ir reikalingą tikslams pasiekti:

I 55.2

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

I 55.3

Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir   stovyklaviečių veikla

I 55

Apgyvendinimo veikla

I 56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

I 55.1

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla

A 01.2

Daugiamečių augalų auginimas

C10

Maisto produktų gamyba

C11

Gėrimų gamyba

C 13

Tekstilės gaminių gamyba

C14

Drabužių siuvimas (gamyba)

C16

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus   baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

C23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

C25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

C31

Baldų gamyba

C32

Kita gamyba

G47

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto   priemonių ir motociklų prekybą

N77

Nuoma ir išperkamoji nuoma

N77.21.50

Kitų turizmo priemonių nuoma

N 81.3

Kraštovaizdžio tvarkymas

III. Draugijos teisės ir pareigos

 3.1. Savo veikloje vadovaudamasi šiais įstatais, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, siekdama savo tikslų, Draugija turi šias teises:

3.1.1. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingo turto, jį valdyti ir naudoti norminių teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka;

3.1.2. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3.1.3. įstatymų nustatyta tvarka steigti filialus (klubus), įmones, organizacijas ar fondus;

3.1.4. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

3.1.5. samdyti asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti ar tikslams pasiekti;

3.1.6. jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų;

3.1.7. stoti į tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų;

3.1.8. gauti paramą, paveldėti pagal testamentą;

3.1.9. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų fizinių ar juridinių asmenų;

3.1.10. teikti paramą ir labdarą;

3.1.11. teikti mokamas ir nemokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus, jei galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai to nedraudžia;

3.1.12. nustatyti teikiamų paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus;

3.1.13. sudarinėti tikslines sąmatas, turėti tam tikslui specialias sąskaitas;

3.1.14. sutarta forma atsiskaityti už pateiktas medžiagas, atliktus darbus, ir suteiktas paslaugas;

3.1.15. įstatymų, norminių aktų nustatyta tvarka naudotis bankų kreditais, įstatymams nedraudžiant gauti paskolas iš kitų subjektų;

3.1.16. užmegzti ryšius su vidaus ir užsienio partneriais, keistis specialistais, dalintis patirtimi ir kitaip bendradarbiauti;

3.1.17. įstatymų nustatyta tvarka turėti bankų įstaigose atsiskaitomąją ir kitokias įstatymų nedraudžiamas sąskaitas;

3.1.18. naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

3.1.19. skelbti konkursus tikslams įgyvendinti;

3.1.20. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, bei dalyvauti jų veikloje;

3.1.21. reorganizuotis, įstatymų nustatyta tvarka steigti juridinius asmenis.

3.2. Vykdydama savo tikslus ir naudodamasi išvardintomis teisėmis draugija privalo:

3.2.1. nenusižengti Lietuvos Respublikos įstatymams, poįstatyminiams aktams, geriems papročiams ir bendražmogiškos moralės principams;

3.2.2. šiai veiklai skirti iš ūkinės – komercinės veiklos ir kitais teisėtais būdais įgytas lėšas;

3.3. Draugijai leidžiama nuosavybės valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Draugijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros bei paramos tikslus).

3.4. Draugija turi atskirą balansą, atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. Narystė Draugijoje

 4.1. Draugijos nariais yra Tikrieji nariai, Asocijuotieji nariai ir Garbės nariai (toliau bendrai vadinami – Draugijos nariais).

4.2. Tikrieji nariai – tai pirties bičiuliai, aktyviai dalyvaujantys Draugijos organizacinėje veikloje ir turintys teisę dalyvauti Draugijos valdymo organų sprendimų priėmime, gaunantys informaciją apie Draugijos renginius ir juose galintys dalyvauti, puoselėjantys sveikos pirties kultūrą, mokantys nustatytą stojamąjį ir tikrojo nario mokestį bei vykdantys visas šiuose įstatuose tikriesiems nariams nustatytas pareigas. Tikruoju nariu galima tapti tik ne mažiau kaip metus dalyvavus Draugijos veikloje asocijuotojo nario statusu. Kiekvienas tikrasis narys turi vieno balso teisę.

4.3. Asocijuotieji nariai – tai pirties bičiuliai, gaunantys informaciją apie Draugijos renginius ir juose galintys dalyvauti, puoselėjantys sveikos pirties kultūrą, padedantys įgyvendinti Draugijos tikslus, mokantys nustatytus asocijuotojo nario mokesčius bei vykdantys visas šiuose įstatuose asocijuotiems nariams priskirtas pareigas. Asocijuotieji nariai turi teisę reikšti savo nuomonę ir teikti siūlymus visais Draugijos veiklos klausimais, tačiau nedalyvauja Draugijos valdyme ir nebalsuoja per visuotinį narių susirinkimą (t.y. neturi balso teisės visuotiniame narių susirinkime).

4.4. Garbės nariai – Draugijos veikloje nusipelnę asmenys, kurie Draugijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu pripažįstami verti šio statuso. Garbės narys atleidžiamas nuo visų Draugijos mokesčių, išskyrus atvejus, kai jis yra renkamas į Draugijos valdymo organus – šiuo atveju Garbės narys turi įgyti tikrojo nario statusą. Garbės nariai turi teisę reikšti savo nuomonę ir teikti siūlymus visais Draugijos veiklos klausimais, tačiau nedalyvauja Draugijos valdyme ir nebalsuoja per visuotinį narių susirinkimą (t.y. neturi balso teisės visuotiniame narių susirinkime).

4.5. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti Draugijos nariu, privalo pateikti prašymą Draugijos pirmininkui raštu.

4.6. Draugijos pirmininkas, gavęs fizinio asmens raštišką prašymą dėl priėmimo į Draugiją, jį apsvarsto ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų priima vieną iš šių sprendimų:

4.6.1. patvirtinti kandidato į Draugijos narius tinkamumą ir priimti pareiškėją į asocijuotus narius;

4.6.2. įpareigoti kandidatą per nustatytą laiką pateikti papildomos informacijos;

4.6.3. prašymą atmesti.

4.7. Asocijuotasis narys, ne mažiau kaip metus dalyvavęs Draugijos veikloje, tinkamai vykdęs Asocijuotojo nario pareigas, laikęsis Pirties bičiulių garbės (etikos) kodekso ir pageidaujantis tapti Tikruoju nariu, privalo Draugijos pirmininkui pateikti prašymą raštu ir dviejų Tikrųjų narių rekomendacijas. Draugijos pirmininkui patvirtinus, kad pareiškėjas atitinka reikalavimus keliamus Tikrajam nariui, priėmimo į Tikruosius narius klausimas sprendžiamas visuotiniame susirinkime arba Tikrųjų Draugijos narių sueigoje.

4.8. Sprendimą dėl priėmimo į Tikruosius narius priima visuotinis susirinkimas arba Tikrųjų Draugijos narių sueiga visų balso teisę turinčių susirinkime dalyvaujančių Tikrųjų narių balsų dauguma. Sprendimą dėl Garbės nario statuso suteikimo Draugijos pirmininko teikimu priima visuotinis narių susirinkimas jame dalyvaujančių Tikrųjų narių balsų dauguma. Sprendimą dėl Asocijuoto nario priėmimo į Draugiją priima Draugijos pirmininkas.

4.9. Sprendimas patenkinti prašymą dėl fizinio asmens priėmimo į Draugijos Tikruosius narius įsigalioja tik šiam asmeniui sumokėjus stojamąjį ir nario mokesčius. Nuo stojamojo ir nario mokesčio atleidžiami Garbės nario statusą gaunantys asmenys, jei jie nėra renkami į Draugijos valdymo organus. Sprendimas patenkinti prašymą dėl fizinio asmens priėmimo į Asocijuotuosius narius įsigalioja tik šiam asmeniui sumokėjus nario mokestį.

4.10. Stojamojo ir nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.

4.11. Nariai turi teisę išstoti iš Draugijos, o Draugija turi teisę pašalinti narius. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

4.12. Draugijos narys gali išstoti iš Draugijos pateikęs pirmininkui prašymą raštu.

4.13. Narystė Draugijoje pasibaigia:

4.13.1. išstojus iš Draugijos;

4.13.2. pašalinus iš Draugijos;

4.13.3. Draugiją likvidavus;

4.13.4. Draugijos nariui fiziniam asmeniui mirus.

4.14. Visuotinis narių susirinkimas Draugijos pirmininko ar visuotiniame susirinkime išrinktos Garbės tarybos teikimu gali Draugijos narį šių įstatų 4.14.1 - 4.14.5 punktuose numatytais pagrindais pašalinti iš Draugijos narių. Narys pašalinamas iš Draugijos:

4.14.1. jeigu jo veikla ir tikslai nesuderinama ar prieštarauja Draugijos tikslams ar Pirties bičiulių garbės (etikos) kodeksui;

4.14.2. jeigu jis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų Draugijai;

4.14.3. jeigu iki nustatytos datos nesumoka kasmetinio nario mokesčio;

4.14.4. jeigu nesilaiko Draugijos visuotinio narių susirinkimo, Draugijos pirmininko ar valdybos priimtų sprendimų, savo veiksmais ir elgesiu pažeidžia įstatymus, įstatus, kitus teisės aktus;

4.14.5. kitais atvejais, kuriuos visuotinis narių susirinkimas pripažįsta svarbiais.

4.15. Draugijos nariai gali savo narystės formą (tikrąją ar asocijuotąją) keisti savo iniciatyva, pateikdami prašymą Draugijos pirmininkui. Draugijos pirmininkas pateiktą prašymą privalo išnagrinėti ir, jei prašoma narystės formą pakeisti iš Asocijuotojo į Tikrojo nario, prašymą pateikia artimiausiam visuotiniam susirinkimui arba Tikrųjų Draugijos narių sueigai. Jeigu prašoma pakeisti narystės formą iš Tikrojo nario į Asocijuotojo nario, Draugijos pirmininkas privalo padaryti pakeitimą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Pakeitus narystę iš Tikrojo į Asocijuotąjį, metinis nario mokestis už einamus metus yra negrąžinamas ir neperskaičiuojamas.

4.16. Tikrasis Draugijos narys, nedalyvaujantis antrame iš eilės šaukiamame visuotiniame narių susirinkime ir nedalyvavęs nei vienoje Tikrųjų Draugijos narių sueigos sprendimų priėmimo procedūroje tarp paskutinių dviejų visuotinių susirinkimų, Draugijos Pirmininko teikimu ir visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti perkeliamas į Asocijuotus Draugijos narius.

 

V. Draugijos narių teisės ir pareigos

5.1. Tikrųjų, Asocijuotųjų ir Garbės narių teisės:

5.1.1. reikšti savo nuomonę ir teikti siūlymus visais Draugijos veiklos klausimais;

5.1.2. naudotis visomis Draugijos nariams taikomomis nuolaidomis ir lengvatomis;

5.1.3. gauti informaciją, susijusią su Draugijos veikla;

5.1.4. išstoti iš Draugijos, apie tai raštu pranešus Draugijos pirmininkui;

5.1.5. kurti ir siūlyti veiklos programas ir projektus;

5.1.6. kitas teises, kurios neprieštarauja Draugijos įstatams.

5.2. Tikrieji nariai, be teisių, išvardintų šių įstatų 5.1.1 – 5.1.6 punktuose, taip pat turi šias teisės:

5.2.1. rinkti ir būti išrinkti į Draugijos valdymo organų narius ar vicepirmininko (pirmininko pavaduotojo) pareigas;

5.2.2. balsuoti visuotiniame narių susirinkime ir Tikrųjų Draugijos narių sueigose.

5.3. Rinkti ir būti išrinkti į Draugijos valdymo organų narius ar vicepirmininko pareigas bei balsuoti visuotiniame narių susirinkime gali tik tie Tikrieji nariai, kurie visuotinio narių susirinkimo dieną yra sumokėję visą Draugijos nario mokestį. Draugijos Garbės nariai, pageidaujantys būti išrinkti į Draugijos pirmininko ar vicepirmininko pareigas, privalo įgyti ir Tikrojo nario statusą – tai yra sumokėti stojamąjį ir nario mokesčius.

5.4. Draugijos narių pareigos:

5.4.1. laikytis Draugijos įstatų;

5.4.2. laiku mokėti visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį;

5.4.3. vykdyti visuotinio narių susirinkimo ir Draugijos valdymo organų nutarimus;

5.4.4. būti tolerantišku kitų Draugijos narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę;

5.4.5. padėti įgyvendinti Draugijos tikslus;

5.4.6. laikytis Pirties bičiulių garbės (etikos) kodekso.

5.5. Tikrųjų Draugijos narių pareigos:

5.5.1. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;

5.5.2. dalyvauti Tikrųjų Draugijos narių sueigose.

 VI. Draugijos valdymas

6.1. Draugijos valdymo organai:

6.1.1 Visuotinis narių susirinkimas - aukščiausias Draugijos organas. Tarp visuotinių narių susirinkimų, šiuose įstatuose nustatyta tvarka, šaukiamos Tikrųjų Draugijos narių sueigos neatidėliotiniems klausimams spręsti. Tikrųjų Draugijos narių sueiga turi dalį visuotinio susirinkimo teisių.

6.1.2. Draugijos valdyba – kolegialus Draugijos valdymo organas, koordinuojantis operatyvią Draugijos veiklą, užtikrinant visuotinio susirinkimo ir Tikrųjų Draugijos narių sueigų sprendimų vykdymą.

6.1.3 Draugijos pirmininkas – vienasmenis valdymo organas.

6.2. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus, per keturis pirmuosius mėnesius, pasibaigus kalendoriniams metams.

6.3. Kasmetinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Draugijos pirmininkas. Susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Draugijos pirmininkas paskelbia Draugijos nariams elektroninės komunikacijos priemonėmis ar paštu (registruotais laiškais) ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas protokoluojamas. Jį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, pridedamas dalyvavusių narių sąrašas.

6.4. Visuotinis narių susirinkimas laikomas įvykusiu ir jo sprendimai teisėti, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų balsavimo teisę turinčių Draugijos narių. Jeigu į susirinkimą nesusirenka reikiamas kvorumui narių skaičius, per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus darbotvarkės klausimais, jei susirinko ne mažiau kaip 30 proc. visų balsavimo teisę turinčių Draugijos narių.

6.5. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti iniciatyvinė grupė iš ne mažiau kaip 30 proc. Tikrųjų narių, Draugijos valdyba arba Draugijos pirmininkas. Susirinkimas skelbiamas bei pravedamas taip pat, kaip ir eilinis visuotinis susirinkimas prisilaikant tvarkos, numatytos šių įstatų p.6.3 ir p. 6.4.

6.6. Tikrųjų Draugijos narių sueigas šaukia Draugijos pirmininkas ar bent 20 proc. Tikrųjų draugijos narių iniciatyva. Draugijos pirmininkas užtikrina , kad Tikrųjų Draugijos narių sueigos būtų šaukiamos ne rečiau kaip du kartus tarp visuotinių susirinkimų. Reikalui esant, Tikrųjų Draugijos narių sueigos sprendimai (išskyrus priėmimą į Tikruosius narius) gali būti priimami ir elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti nario tapatybę. Elektroninio balsavimo atveju Draugijos pirmininkas arba valdybos įgaliotas asmuo Tikriesiems Draugijos nariams elektroniniu paštu išsiunčia Tikrųjų narių sueigos sprendimo projektą su paaiškinimais ir nustato terminą, per kurį Tikrieji nariai gali pritarti ar atmesti siūlomą priimti sprendimo projektą. Balsavimas (atviras) šiuo atveju vykdomas elektroniniu paštu, papildomai apie tai informuojant kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti nario tapatybę. Tais atvejais, kai per nustatytą terminą gaunami Tikrųjų narių siūlymai pakeisti sprendimo projektą, Draugijos pirmininkas arba valdybos įgaliotas asmuo juos apibendrina ir pataisytą sprendimo projektą vėl siunčia Tikriesiems nariams, nustatydamas naują terminą sprendimo projektui pritarti ar atmesti. Tikrųjų Draugijos narių sueigos sprendimas elektroniniu būdu yra laikomas priimtu, jei pateiktam sprendimo projektui per nustatytą terminą pritarė daugiau kaip pusė visų Draugijos Tikrųjų narių.

6.7. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:

6.7.1. keisti Draugijos įstatus;

6.7.2. priimti sprendimą dėl Draugijos likvidavimo ar reorganizavimo;

6.7.3. rinkti ir atšaukti Draugijos valdybos narius ir nustatyti jų skaičių, rinkti Draugijos pirmininką (kuris kartu yra ir Draugijos valdybos pirmininkas) ir patvirtinti vicepirmininką bei juos atšaukti;

6.7.4. priimti sprendimus dėl nario mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos;

6.7.5. tvirtinti Draugijos metinę finansinę ir Draugijos metinę veiklos atskaitomybes;

6.7.6. tvirtinti einamųjų metų draugijos biudžetą;

6.7.7. priimti sprendimą dėl asmens pašalinimo iš Draugijos Tikrųjų narių; suteikti bei atimti Garbės nario statusą;

6.7.8. įstatymų nustatyta tvarka parinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

6.7.9. priimti kitus reikšmingus Draugijai sprendimus;

6.7.10. priimti ir keisti Pirties bičiulių garbės (etikos) kodeksą.

6.7.11. priimti sprendimus dėl filialų, klubų, kitų juridinių asmenų steigimo ir jų veiklos dokumentų tvirtinimo taip pat dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

6.7.12. priimti sprendimus dėl Draugijai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ir įkeitimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus apribojimus.

6.7.13. svarstyti Draugijos garbės tarybos rekomendacijas;

6.7.14. nustato darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

6.7.15. nustato darbuotojų etatų sąrašą;

6.7.16. nustato Draugijos vidaus organizacinę struktūrą.

6.8. Sprendimus dėl Draugijos įstatų keitimo, Draugijos veiklos nutraukimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jos reorganizavimo visuotinis narių susirinkimas priima ne mažesne kaip 2/3 balsavimo teisę turinčių ir visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, kitus sprendimus (išskyrus sprendimus dėl valdybos narių rinkimo) visuotinis narių susirinkimas priima paprasta susirinkime dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma.

6.9. Tikrųjų Draugijos narių sueiga turi teisę priimti sprendimus visais Visuotinio narių susirinkimo kompetencijos klausimais, išskyrus sprendimus, priimamus šių įstatų 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.7 punktuose numatytais klausimais.

6.10. Draugijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, kuris visuotinio narių susirinkimo balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma renkamas slaptu balsavimu. Išrinkto Draugijos pirmininko kadencija 3 metai. Savo veiklą Draugijos pirmininkas vykdo tol, kol per visuotinį narių susirinkimą nebus išrinktas naujas pirmininkas.

6.11. Draugijos pirmininko pavaduotojas renkamas iš Tikrųjų narių, išrinkto Draugijos pirmininko teikimu ir tvirtinamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

6.12. Kai Draugijos pirmininkas laikinai negali vykdyti pareigų (dėl ligos, išvykimo gyventi į užsienį ar kitų svarbių priežasčių), Draugijos pirmininką, vadovaudamasis jam Draugijos pirmininko išduotu įgaliojimu, pavaduoja pirmininko pavaduotojas, jis atlieka šiuose įstatuose pirmininkui priskirtas pareigas ir naudojasi visomis šiuose įstatuose Draugijos pirmininkui priskirtomis teisėmis.

6.13. Draugijos pirmininkas:

6.13.1. dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, atstovauja Draugiją santykiuose su trečiaisiais asmenimis bei valdymo institucijomis, taip pat sudaro sandorius Draugijos vardu, atidaro ir uždaro Draugijos sąskaitas bankuose, atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

6.13.2. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

6.13.3. koordinuoja naujų narių įstojimo tvarką;

6.13.4. tvarko Draugijos lėšas ir turtą;

6.13.5. vadovauja visuotiniam narių susirinkimui kaip susirinkimo pirmininkas;

6.13.7. kalendoriniams metams pasibaigus parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Draugijos valdybos ir Draugijos veiklos ataskaitas;

6.13.8. priima sprendimus dėl asmenų priėmimo į Asocijuotuosius narius;

6.13.9. koordinuoja renginių įgyvendinimą;

6.13.10. skatina draugijos narių bendradarbiavimą;

6.13.11. skatina veiklą regionuose;

6.13.12. skatina Draugijos narių tobulėjimą pirtininkystės srityje;

6.13.13. inicijuoja įvairius pirties renginių projektus;

6.13.14. rengia Draugijos planus ir kitus dokumentus, susijusius su Draugijos veikla;

6.13.15. šaukia Draugijos visuotinį narių susirinkimą, Tikrųjų Draugijos narių sueigas ir Draugijos valdybos posėdžius;

6.13.16. pateikia konsoliduotas idėjas bei pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui;

6.13.17. koordinuoja Draugijos veiklą;

6.13.18. prižiūri mokesčių mokėjimo tvarką;

6.13.19. naikina narystę Draugijoje Draugijos nario prašymu.

6.14. Draugijos pirmininką visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti jo kadencijai nepasibaigus. Pirmininkas gali atsistatydinti pats, pateikęs raštišką prašymą valdybai. Ikio visuotinio narių susirinkimo, kuris išrinks naują Draugijos pirmininką, šias pareigas valdybos sprendimu laikinai eina Draugijos pirmininko pavaduotojas, turėdamas visas šiuose įstatuose Draugijos pirmininkui priskirtas teises ir pareigas.

6.15. Draugijos pirmininko pavaduotoją visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti jo kadencijai nepasibaigus. Pirmininko pavaduotojas gali atsistatydinti pats, pateikęs raštišką prašymą pirmininkui. Kol visuotinis narių susirinkimas patvirtins naują Draugijos pirmininko pavaduotoją, šias pareigas laikinai eina pirmininko paskirtas Tikrasis Draugijos narys, turėdamas visas šiuose įstatuose Draugijos pirmininko pavaduotojui priskirtas teises ir pareigas.    

6.16. Draugijos Valdybą sudaro 7 (septyni) nariai - pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 5 tikrieji nariai, kuriuos 3 (trejiems) metams renka visuotinis narių susirinkimas. Valdybos nariai renkami slaptu balsavimu. Valdyba savo veiklą pradeda iš karto po valdybos narius išrinkusio visuotinio narių susirinkimo.

6.17. Draugijos pirmininkas kartu yra ir Draugijos valdybos pirmininkas.

6.18. Renkant valdybos narius, kiekvienas Draugijos Tikrasis narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų valdybos narių skaičiui. Šiuos balsus Draugijos narys skirsto savo nuožiūra. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Draugijos tikrasis narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

6.19. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus valdybos kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Draugijos pirmininką.

Jeigu valdybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir nariai, ne mažiau kaip 1/3 visų balsų, pavienių valdybos narių rinkimui prieštarauja, valdyba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa valdyba. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki numatytos valdybos kadencijos pabaigos.

6.20. Draugijos valdyba organizuoja operatyvinę Draugijos veiklą, sprendžia  einamuosius Draugijos veiklos klausimus, vykdant Draugijos visuotinio susirinkimo ir Tikrųjų Draugijos narių sueigų priimtus sprendimus pagal šių valdymo organų nustatytą Draugijos veiklos strategiją.   

6.21. Pagrindinės Valdybos veiklos kryptys:

6.21.1 Vykdyti konkrečias renginių, patvirtintų visuotinio narių susirinkimo arba Tikrųjų Draugijos narių sueigos, programas. Pagrindinis Draugijos renginys yra kiekvienais metais organizuojama respublikinė šventė „Pirties diena“;

6.21.2 Rengti pirtinės veiklos projektus bei inicijuoti dalyvavimą įvairiuose projektuose kartu su kitomis suinteresuotomis organizacijomis, pritraukiant šių organizacijų bei įvairių fondų lėšas.

6.21.3 Organizuoti bendradarbiavimą su užsienio šalių giminingomis pirties organizacijomis, dalintis pirties veiklos patirtimi, organizuoti bendrus renginius, dalyvauti užsienio šalių giminingų pirties organizacijų renginiuose bei kviestis šių organizacijų atstovus dalyvauti Draugijos renginiuose;

6.21.4. Rengti Draugijos narių kvalifikacijos kėlimo programas, organizuoti Draugijos narių kvalifikacijos mokymus, kviečiant mūsų šalies ir užsienio geriausius specialistus ir pirties meistrus.

6.21.5. Bendradarbiauti su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentais ir jų teritoriniais padaliniais šalies miestuose bei savivaldybėmis propaguojant sveikos pirties kultūrą.

6.21.6 Vertinti pirtis ir sveikos pirties procedūras pagal Tikrųjų Draugijos narių sueigos patvirtintą metodiką, atitinkamai jas rekomenduojant naudojimuisi. Skleisti mokslines rekomendacijas dėl sveikatinimosi per pirties procedūras, pagal galimybes inicijuoti sveikos pirties procedūrų mokslinius tyrimus, panaudojant valstybinių institucijų ir įvairių fondų lėšas.

6.21.7  Palaikyti reikiamame lygyje Draugijos internetinę svetainę, viešinti Draugijos renginius, skleisti sveikos pirties kultūrą per žiniasklaidos priemones.

6.21.8. Skatinti narystės Draugijoje plėtrą visuose šalies regionuose. 

6.22. Valdybos kompetencija:

6.22.1. Priima sprendimus pagal pagrindines Valdybos veiklos kryptis sprendžiant einamuosius Draugijos veiklos klausimus savo kompetencijos ribose, vykdant Draugijos visuotinio susirinkimo ir Tikrųjų Draugijos narių sueigų priimtus sprendimus pagal šių valdymo organų nustatytą Draugijos veiklos strategiją;

6.22.2. Nustato informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo tvarką;

6.22.3. Sprendžia klausimus dėl Draugijos buveinės vietos nustatymo ir keitimo;

6.22.4 Prižiūri Draugijos nario mokesčių mokėjimo tvarką;

6.22.5. Svarsto Draugijos Garbės tarybos rekomendacijas ir teikia pasiūlymus aukštesniems Draugijos valdymo organams pagal jų kompetencijas;

6.22.6  Atlieka parengiamuosius darbus visuotinio narių susirinkimo pravedimui,  ruošia biudžeto projektą bei kitus dokumentų projektus.

6.22.7.  Ne rečiau kaip kartą per 3 mėn. rengia valdybos posėdžius, kuriems vadovauja Draugijos valdybos pirmininkas.

6.23. Valdyba savo nutarimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžiai šaukiami Draugijos pirmininko iniciatyva, arba kai sušaukti posėdį reikalauja ne mažiau kaip 3 valdybos nariai. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 4 Valdybos nariai. Valdybos nutarimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė Valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdybos nutarimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Valdybos darbo tvarką nustato visuotinio narių susirinkimo patvirtintas Valdybos darbo reglamentas.

 VII. Draugijos lėšos ir turtas, lėšų paskirstymas ir finansinės veiklos kontrolė

 7.1 Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas įstatuose numatytai veiklai, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jis gali būti įgytas už Draugijai priklausančias lėšas, dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

7.2. Draugijos lėšas sudaro:

7.2.1. draugijos narių stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;

7.2.2. lėšos, kitas turtas ir paslaugos, gautos kaip parama;

7.2.3. fizinių, juridinių asmenų dovanotos, labdaros organizacijų ir labdaros bei paramos fondų paaukotos ar programoms vykdyti neatlygintinai perduotos lėšos bei turtas;

7.2.4. pagal testamentą gautos lėšos;

7.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

7.2.6. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;

7.2.7. valstybės ir savivaldybės tiksliniai asignavimai;

7.2.8. Lietuvos Respublikos ir užsienio įvairių fondų išskirtos lėšos;

7.2.9. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas. 7.3. Draugijos lėšų paskirstymas:

7.3.1. Lėšoms, gaunamoms iš Lietuvos valstybės ir savivaldybės bei įvairių fondų, turi būti sudaryta išlaidų sąmata ir šios lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje.

7.3.2. Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių, panaudotų lėšų sąmata sudaroma, jei to reikalauja lėšas suteikiantys subjektai.

7.3.3. Lėšos gautos kaip parama, taip pat pagal testamentą naudojamos labdaros (paramos) teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai ir laikomi atskiroje lėšų sąskaitoje.

7.3.4. Draugija, pardavusi jos veiklai nereikalingas materialines vertybes, gautas pajamas naudoja šiuose Įstatuose nustatytoms veiklos kryptims.

7.3.5. Joks asmuo negali gauti išmokų iš draugijos lėšų, jeigu tai nesusiję su jos įstatuose numatytų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.

7.3.6. Draugijos pajamos gali būti naudojamos tik organizacijos veiklai ir jos tikslams siekti, samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui ir organizacijos ūkinėms išlaidoms padengti.

7.3.7. Draugijos pelno paskirstymą tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

7.4. Draugija laiko savo pinigines lėšas banko įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias operacijas pagal šias operacijas reglamentuojančius teisės aktus. Lėšos iš Draugijos sąskaitų pervedamos ir išmokamos pasirašant Draugijos pirmininkui.

7.5. Draugija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę–buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų numatyta tvarka.

7.8. Draugijos finansinės veiklos kontrolę įstatymų nustatyta tvarka vykdo Draugijos visuotinio susirinkimo parinkta audito įmonė ir (ar) Draugijos visuotiniame susirinkime išrinkta Revizijos komisija, sudaroma iš ne mažesnio kaip trijų tikrųjų Draugijos narių skaičiaus.

7.9. Auditoriumi gali būti skiriamas nepriklausomas auditorius, kuris negali būti Draugijos nariu. Auditorius ar revizijos komisija pasibaigus ūkiniams metams, patikrina draugijos buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės - finansinės veiklos dokumentus, taip pat Visuotinio susirinkimo pavedimu gali atlikti ir kitus susirinkimo pavestus patikrinimus. Draugijos pirmininkas privalo auditoriui ar revizijos komisijai pateikti visus buhalterinės apskaitos ar kitus finansines operacijas pagrindžiančius dokumentus. Auditorius ar revizijos komisija atlikę auditą ar patikrinimą, ataskaitą privalo nedelsiant pateikti Draugijos Pirmininkui ir pristatyti visuotiniam narių susirinkimui.

VIII. Draugijos įstatų keitimas ir Draugijos likvidavimas

 8.1. Draugijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 balsavimo teisę turinčių narių, dalyvaujančių susirinkime, balsų dauguma. Naujos redakcijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

8.2. Draugijai baigus veiklą, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso tvarką skiriama likvidavimo komisija, kuri likviduoja Draugiją, skirsto likusias organizacijos lėšas, išregistruoja organizaciją iš registro.

8.3. Likvidacinė komisija susideda iš 3 asmenų. Nuo likvidacinės komisijos paskyrimo dienos Draugijos valdymo organai netenka savo įgaliojimų.

8.4. Vienu metu Draugija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

8.5. Likęs Draugijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Draugijos narių reikalavimus dėl Draugijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo mokesčio, iki Draugijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodamos kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, artimiems savo veiklos pobūdžiu, arba labdaros organizacijoms bei labdaros ar paramos fondams, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Draugiją.

IX. Draugijos buveinės keitimo tvarka

9.1. Draugijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo ar Tikrųjų Draugijos narių sueigos sprendimu.

X. Viešos informacijos skelbimas

 10.1. Pranešimai ir skelbimai apie Draugijos esminius įvykius yra skelbiami Draugijos interneto svetainėje www.pirtiesbiciuliai.lt  ir juridinių asmenų registro informaciniame leidinyje.

Įstatai priimti visuotiniame narių susirinkime 2018-01-28 Vilniuje.

Susirinkimo įgaliotas asmuo: Egidijus Žukauskas


 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Apie