Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Kokio dydžio lieptą galima statyti? Ar reikalingas projektas? Jeigu taip, tai kur kreiptis? Ar žvejai gali naudotis savo lėšomis pastatytu lieptu ?

http://www.manonamai.lt/praktiniai-patarimai/sodas-aplinka/skaitytojas-klausia-kokio-dydzio-liepta-galima-statyti.d?id=64825499

Atsako aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas Gintautas Menčinskas.

I ir II grupės nesudėtingų statinių, tarp jų ir lieptų, paviršinio vandens telkiniuose požymiai ir techniniai parametrai reglamentuoti STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedo 2 lentelės 6 punkte. Jie nustatomi apskaičiuojant statinio matmenų įvertinimo koeficientą. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3 punkte nurodyti atvejai, kada nesudėtingo statinio (tarp jų ir liepto) statybai reikalinga rengti supaprastintą statybos projektą ir gauti rašytinį pritarimą tam projektui (statybą leidžiantį dokumentą).

Kitais atvejais rašytiniai pritarimai nesudėtingo statinio supaprastintam statybos projektui neprivalomi ir supaprastintą projektą neprivaloma rengti. Paklausime nurodytu atveju naujo I grupės nesudėtingo inžinerinio statinio (liepto) statybai žemės sklype, kuris nėra kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, valstybinėje žemėje ir naujo II grupės nesudėtingo inžinerinio statinio (liepto) statybai žemės sklype, kuris nėra mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, valstybinėje žemėje neprivalomas supaprastintas statybos projektas ir rašytinis pritarimas projektui.

Kitais atvejais rašytiniai pritarimai nesudėtingo statinio supaprastintam statybos projektui privalomi ir supaprastintą projektą privaloma rengti. Dėl supaprastino statybos projekto reikėtų kreiptis pas projektuotojus, o parengus projektą, dėl rašytinio pritarimo tam projektui (statybą leidžiančio dokumento) reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje ketinate statyti lieptą, administraciją.

Jeigu statinio matmenų įvertinimo koeficientas mažesnis už 10, toks objektas nelaikomas statiniu ir jam netaikomas Statybos įstatymas ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos dėl statinio projektavimo ir statybos. Šių objektų įrengimui nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas.

Statant lieptą nuomojamame paviršinio vandens telkinyje, reikia turėti telkinio savininko raštišką sutikimą, o statant valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose, vadovaujantis Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 51-2564), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą.

Naudojimosi Jūsų lieptu ne liepto savininkams klausima turėtų būti apspręsti vandens telkinio nuomos sutartyje ir sutikimuose dėl liepto statybos.